Holiday Palaceความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง การเกิดขึ้นของเกมส์พนันออนไลน์

  

Holiday Palace
Holiday Palace

              Holiday Palace    ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ ๆ นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น การบินขึ้นสู่อากาศของมนุษย์เป็นครั้งแรก ในศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ในศตวรรษเดียวกันมนุษย์ยังสามารถบินขึ้นสู่อวกาศและได้ไปสัมผัสดวงจันทร์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษยชาติได้ก้าวผ่านขีดจำกัดและจินตนาการหลาย ๆ อย่าง เช่น เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านการแพทย์ เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก การแพร่กระจายและการเข้าถึงข้อมูล ข่าว และสารสนเทศ: เมื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือความสามารถของระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การสื่อสารในรูปแบบต่างเป็นไปอย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ถูกส่งผ่านกระจ่ายไปยังผู้รับสารได้อย่างทั่วถึงและตลอดเวลา ทำให้มนุษย์มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น ความสำเร็จและอำนาจของบุคคลจะอยู่ที่ความสามารถในการเข้าถึงการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ปริมาณมากเหล่านี้ได้ ทั้งนี้เพราะ สารสนเทศมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อสภาพสังคมไทยในอนาคต

         การแข่งขันที่รุนแรง ความก้าวหน้าของเครือข่ายสารสนเทศที่ ทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ จากมุมต่าง ๆ ของโลกได้มากขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และ เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเพราะกำแพงกีดกันต่าง ๆ ได้มลายหายไป เพราะแต่ละส่วน แต่ละฝ่าย แต่ละบริษัท หรือแม้กระทั่งประเทศ ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด Holiday Palace ชิงความได้เปรียบท่ามกลางโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุก ๆ ฝ่าย ทำให้เกิดการแข่งขันในระดับที่รุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

         การเพิ่มบทบาทและความสำคัญของความรู้ในสังคม Holiday Palace นวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดโลกการเรียนรู้ออกไปอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ของมนุษยชาติ โดยความรู้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่า สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยหลากหลาย ทำให้หน่วยงานต่าง  นำความรู้มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบและแข่งขันกัน หน่วยงานใด สังคมใด หรือ ประเทศใดที่ไม่มีความรู้ที่เพียงพอ จะทำให้เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับไหนก็ตาม ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ต่างกับประเทศอื่นที่ต้องให้ความสำคัญกับความรู้เพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะตามมา